Wales CSA Network – Welsh

Cysylltu a thyfu prosiectau Ffermio gyda Pobl yng Nghymru

Beth rydym ni’n ei wneud?

Rydym ni’n bodoli i gysylltu pawb sydd â diddordeb mewn Ffermio gyda pobl yng Nghymru, at ddibenion cydgynorthwyo ar y ddwy ochr a chyfnewid gwybodaeth. A ninnau’n bartneriaid yn y prosiect Tyfu Fyny (a reolir gan y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol, ac a gaiff ei ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru), gallwn ddarparu mentora, cymorth busnes, hyfforddiant a phethau eraill i brosiectau Ffermio gyda Pobl yng Nghymru.

Pam ymuno â ni?

Fe wnawn ni eich rhoi chi mewn cysylltiad â bron pawb sy’n gysylltiedig â phrosiectau Ffermio gyda Pobl yng Nghymru, trwy ein grwpiau Google a Facebook, a fydd yn rhoi mynediad i chi at bob math o bobl a phrosiectau a chanddynt flynyddoedd o wybodaeth a phrofiad. Trwom ni, cewch gyfle i gyflwyno mentora a gwaith datblygu prosiect/busnes.

Sut cawn ni ein rheoli?

Mae ein cyfansoddiad (isod) yn amlygu beth rydym ni’n ei gynrychioli a sut y cawn ein rhedeg. Cawn ein rheoli gan fwrdd o gyfarwyddwyr, y mae pob un ohonynt yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau Ffermio gyda Pobl. Mae gan bob aelod o brosiect Ffermio gyda Pobl yr hawl i enwebu cynrychiolydd ar y bwrdd.

Rydym yn gysylltiedig â CSA Network UK ac yn gweithredu fel ei ganolfan yng Nghymru. Mae dau gyfarwyddwr o Gymru ar fwrdd Rhwydwaith y DU. Rydym ni’n elwa’n fawr ar hyn a gobeithiwn y gwnewch chi ymuno â nhw hefyd.

Pwy ddylai ymuno?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn, neu ymgysylltiad â, phrosiectau Ffermio gyda Pobl yng Nghymru, yna mae angen i chi ymuno â ni! P’un ai a ydych chi’n brosiect posibl neu’n un sydd eisoes yn bodoli, yn unigolyn sy’n dymuno cefnogi’r mudiad, neu’n sefydliad â diddordeb mewn cynorthwyo prosiectau Ffermio gyda Pobl yng Nghymru, a’r gallu i wneud hynny.

Cysylltwch â: Tony Little, Ysgrifennydd Ffermio gyda Pobl Cymru: [email protected] i gael ffurflen gais.